Rau thủy canh

Giá: 40,000

Rau sạch, trồng trong nhà lưới