Nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng thương phẩm và tiêu thụ gấc lai bền vững tại tỉnh Đắk Nông”

Cập nhật lúc: 29/04/2020 378